A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

   วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด กาฬสินธุ์ได้ร่วมกันแถลงว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดสง ยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเช้าตรู่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด ออกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์รวม 10 เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 16 คน แยกเป็นครอบครองเพื่อจำหน่าย 6 คน ครอบครอง 1 คน และเสพจำนวน 9 คน ของกลางยาบ้า 260 เม็ด อาวุธปืน 1 กระบอก โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และทองรูปพรรณ 0.25 บาท ส่วนยอดรวมตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2561 จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 1,699 คน ของกลางยาบ้ากว่า 70,222 เม็ด และของกลางอื่นๆ อีกจำนวนมาก

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา กรอบแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของประชาชน และทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด กาฬสินธุ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ได้อย่างบูรณการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้ม แข็งต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่ครอบครัวนายเคน ดอนกระจ่าง ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบ ครัวนายเคน และติดตาม วางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุม กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากร ของ กศน.ระดับวิชาการ ที่ปฏิบัติหน้ที่เป็นผู้ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และนักศึกษา กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดเก็บข้อมูลหรือพนักงานแจงนับ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิ ร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา อบรม ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มูลนิธิฯ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีด้อยโอกาส มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียนจนหลักสูตรทางการศึกษา จำนวน 19 ทุน เป็นจำนวนเงิน 92,000 บาท

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล