A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
       20180214 02 06
         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานโครงการ คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ "Kalasin Happinesse Model” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มราย ได้ต่อคน ร้อยละ 7 ในปี 2561 และ ร้อยละ 10 ในปี 2562 โดยที่ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพชีวิตคนจน พื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ยกระดับรายได้ภาคการผลิตและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน, ยุทธศาสตร์การยกระดับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าและรายได้จากศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมศิลปิน ผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180219 01 01
   วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน และอำเภอนามน เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180214 01 15

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบเงินและสิ่งของ จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบในกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดได้กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี วิถีถิ่นวิถีไทย เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงเพื่อใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180209 2 12

      เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่่ป่าครอบครัว "สวน นา ป่า เห็ด เฮินโฮม ”หมู่ที่ 18 ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรยั่งยืนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนชาวอำเภอเขาวงร่วมให้การต้อนรับและนำชม สวน นา ป่า เห็ด เฮินโฮม ของนายประพันธ์ เวียงสมุทร และนางอัมพร วารีกุฎิ ซึ่งเป็นป่าครอบครัวต้นแบบ ปลูกป่าบนเนื้อที่ 4 ไร่ ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการปลูกป่า ได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจน เช่น ป่าแห่งนี้เป็นซูปเปอร์มาเก็ตอาหารป่าทั้งเห็ดป่า และพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถเก็บรับประทานในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาเปลือกไม้ ใบไม้และกิ่งก้าน มาต่อยอดในด้านธุรกิจครอบครัว จากการย้อมผ้าฝ้าย ผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ ทำให้รูปแบบสินค้าของธุรกิจผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายเข็น และผ้าทอมือของครอบครัวเฮินโฮมมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180220 01 01

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 , การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ , การดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี , การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 และการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพัฒนาด้านการเกษตรด้านการให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ เกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

20180209 01 07

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายกองเอกเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 โดยมี ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การถวายภัตตาหาร เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป การมอบเข็มสดุดีอาสารักษาดินแดนแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิก อส. การมอบทุนการศึกษามูลนิธิ อส. แก่บุตรสมาชิก อส. การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และการมอบถุงยังชีพจำนวน 139 ชุดแก่สมาชิก อส.

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

       20180208 01 06

      มาสคอตคู่ แพรงามและภูพาน ผลงานการออกแบบของนักออกแบบจากจังหวัดภูเก็ต ชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสตคอตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท การตัดสินการประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่ห้องเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสังเกตการณ์การตัดสิน และมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานกรรมการตัดสิน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แจ้งปิด จากสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)