A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
       วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การอบรมครูต้นแบบขยายผลการถ่ายทอดมารยาทไทย ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดมารยาทไทย ศาสนพิธีกรเบื้องต้นสำหรับครูต้นแบบ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้สามารถนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง โดยมีครูจากสถานศึกษา ตัวแทนสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 150 คน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมของกองกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยและการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกด้านสถานการณ์อุทกภัย ในรูปแบบกการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เพื่อทดสอบระบบการแจ้งเหตุ ระบบการติดต่อสื่อสารในการเตรียมการป้องกัน การประสานปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงทดสอบแผนเผชิญเหตุ ทดสอบระบบการบัญชาการ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติประสานงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการปฏิบัตติงาน ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังจากที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว นอกจากนี้แล้วยังมีการสาธิตการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง การแสดงยุทโธปกรณ์และรวมกำลังพลจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

   วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อส่งเสริมให้และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร สร้างความรักความสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูปัญญามัชฌิมานุกูล วัดกลางพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จากวัดกลาง พระอารามหลวง วัดประชานิยม วัดใต้โพธิ์ค้ำ ออกรับบิณฑบาต ในครั้งนี้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัด พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอกประวัติ จารุตัน เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงการณ์จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งชุดสืบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 16,800 เม็ด กับยาบ้าที่เปียกน้ำอีก 116.4 กรัม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

    วันที่ 19 มิถุนายน 2561 พลโท วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2 (2) พร้อมคณะกรรมการติดตามประกวดหมู่บ้าน อพป. ลงพื้นที่บ้านคำคา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ. มานพ ไขขุนทด รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท) และคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ผลการดำเนินงานตามแนวทางหมู่บ้าน อพป. การสาธิตรักษาความสงบเรียบร้อยของชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน จากนั้นคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมภายในหมู่บ้านเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศของจังหวัด

ระบบแจ้งเตือนภัย kalastd  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ PM2.5 กาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แจ้งวันเปิดปิดและยกเว้นค่าเข้าชมในช่วงเทศกาล