A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานโครงการตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในภาคความรู้ สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอ กองบังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานโครงการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะพนักงานโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพนักงานโครงการตามโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

    ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิกดาวน์โหลด ) 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...