สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

- สรุปผลการประชุมมอบนโยบายฯ

- ภาพฉาย (Power Point Presentation) การมอบนโยบายฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พิมพ์ อีเมล