ประกาศ/หนังสือแจ้งเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งส่วนราชการ กส0017.3/6621 ลว 16 พย 2561)

การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งส่วนราชการ กส0017.3/6621 ลว 16 พย 2561) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งอำเภอทุกอำเภอ กส0017.3/6618 ลว 16 พย 2561)

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งอำเภอทุกอำเภอ กส0017.3/6618 ลว 16 พย 2561) (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

พิมพ์ อีเมล

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 8349/2561 ลว 16 พย 2561)

การเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดกาฬสินธุ์ (แจ้งคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 8349/2561) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล

แจ้งเลื่อนการประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. - 09.30น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลาและสถานที่คงเดิม

แจ้งเลื่อนการประชุมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดกาฬสินธุ์ จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. - 09.30น. ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธู์ เป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลาและสถานที่คงเดิม

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล