กาฬสินธุ์ kick of zero burning แก้ปัญหา pm 2.5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลิตอ้อยมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    (15 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งเป้าภายในปี 2565 เป็น จังหวัดที่มีการเผาอ้อยเป็นศูนย์ โดย kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหา pm 2.5 ในการ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ pm 2.5 ตามเป้าหมาย สร้างอากาศดี เพื่อคน ไทยและผู้มาเยือน นั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้า ปี 2562-2565 จะเป็นจังหวัดที่มีการเผา อ้อยเป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรม kick of zero burning ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด เล็ก pm 2.5 พร้อมเชิญคณะทำงานฯ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และ เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการผลิตอ้อยที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สาธิตการใช้เครื่องสางใบอ้อย เพื่องดการเผาก่อนตัด อ้อยสู่โรงงาน ที่บริเวณพื้นที่ปลูกอ้อย นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

รวมพลังจิตอาสาฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำเภอสมเด็จ

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมลัก ษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.อำเภอ สมเด็จ ทั้ง 8 ตำบล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณพื้นที่อำเภอสมเด็จ ด้วยการทำความสะอาดถนน ตัด หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ 2 ข้างทาง และปลูกต้นไม้ 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุโซนร้อน โพดุล ในพื้นที่บ้านหนองกุงศรี หมูที่ 1 บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 และบ้านสะอาดนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 198 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,032,553 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ และเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งและคอกสัตว์

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางการทำงานให้กับ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่อำเภอสหัสขันธ์

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบแนวทางและให้กำลังใจการทำงาน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอสหัสขันธ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวรายงานสถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมยาม บุคลากร และพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันคือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำทุกภาคส่วนถวายราชสักการะ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจากตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พบปะมอบนโยบาย ประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่อำเภอร่องคำ

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงาน ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอร่องคำ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ กล่าวรายงานสถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมยาม บุคลากร และพี่น้องประชาชนตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน โดยขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันทำงานเป็นทีมตามแบบ we are kalasin ฉับพลัน ทันที และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันคือ มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ บุคลากรในอำเภอฆ้องชัย สร้างการทำงานเป็นทีม we are kalasin

   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมยามถามไถ่ มอบนโยบาย และให้กำลังใจการทำงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จากทุกตำบลของอำเภอฆ้องชัย โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอ ฆ้องชัย ร่วมให้ข้อมูลอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชน ร่วมลอยกระทง ปี 2562 สืบสานประเพณี

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่สวนสาธารณะกุดน้ำกิน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง พร้อมนำ ข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลอยกระทง สืบสานเอกลักษณ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงดงาม โดยความร่วมมือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ซึ่งมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เน้นการใช้กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การจัดสถานที่ด้วยอุโมงค์ไฟแสงสี พร้อมประดับตกแต่งด้วยธุงสวยงาม เป็นจุดสำหรับถ่ายภาพอีกด้วย 

อ่านเพิ่มเติม

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...