ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

ร่างประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference – TOR) โครงการก่อสร้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมจังหวัด พื้นที่สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ค.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารศาลากลางจังหวัด อาคารหอประชุมจังหวัด พื้นที่สนามหญ้า ถนน และทางเท้า ค.ส.ล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ดาวน์โหลดประกาศฯ(ประกวดราคา) https://drive.google.com/file/d/15-XNyNZYnWYdMql1y4sNnM70L7NCLD_u/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดประกาศฯ(ราคากลาง) https://drive.google.com/file/d/1BdVRp_kouCgHlQY6L5L86gLF9ysu6O9s/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 146 รายการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1Mxbj6yW3ej6z0JHC3qKTLTFmErRG_f98/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ(กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการแบบบรูณาการ)

ดาวน์โหลดประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/1yATZwiUQ_K79R8TSrmjwPau6Njrfr6If/view?usp=sharing

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...