ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนต้นเทียน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ทั้ง 9 คุ้มวัดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากนั้นลั่นฆ้องชัย เปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชุมชน 9 คุ้มวัด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษา ศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดี ด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง รณรงค์ให้ ประชาชนงดเหล้าครบพรรษา คนใจหิน ใจเพชร     ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมหล่อเทียนต้นเทียน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ทั้ง 9 คุ้มวัดของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากนั้นลั่นฆ้องชัย เปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชุมชน 9 คุ้มวัด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษา ศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดี ด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง รณรงค์ให้ ประชาชนงดเหล้าครบพรรษา คนใจหิน ใจเพชร 
   จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามการงดเหล้าครบพรรษา และนำหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เทเหล้า เผาบุหรี่ ลดละเลิกสิ่งไม่ดีตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ต่อด้วยขบวนแห่เทียน เข้าพรรษาของคุ้มวัดต่าง ๆ ทั้ง 9 คุ้มวัด เคลื่อนไปรอบถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แต่ละขบวน จะมีต้นเทียนพรรษา การฟ้อนรำที่สวยงาม
   นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีการเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุในศาสนาได้ถือเป็นหลักปฏิบัติอธิษฐานอยู่ประจำวัดหรือเสนาสนะ โดยไม่จาริกไปค้างแรมในสถานที่อื่น ๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในฤดูฝนนับจากวันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้นกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ รณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา การประกวดแห่เทียนเข้าพรรษา
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล