A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   (15 กค 2562) ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง "นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย ไปสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงาน    (15 กค 2562) ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง "นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษาคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย ไปสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา เข้าร่วมงาน
   รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ก่อตั้งมาครบ 4 ปี แล้ว การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ถือว่าเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวม 26 แห่ง มาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิชัย ใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
   ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศ และกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งพบว่าคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นำเสนอผลงานกว่า 100 เรื่อง จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่จะนำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล