วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ จิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เส้นทางถนนถีนานนท์ ระหว่างแยกวงเวียนหอย-แยกป่าไม้ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 700 เมตร เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบรูณาการสนธนกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่าง ๆ และจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานเปิดกิจกรรม นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรมด้วย    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ จิตอาสาจำนวนกว่า 500 คน ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เส้นทางถนนถีนานนท์ ระหว่างแยกวงเวียนหอย-แยกป่าไม้ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 700 เมตร เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบรูณาการสนธนกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่าง ๆ และจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานเปิดกิจกรรม นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมในกิจกรรมด้วย
  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชน ผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ทำคุณงามความดีในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้วยการ พัฒนาขุดลอกท่อระบายน้ำแห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์