A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระครูปริยัติพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำผู้ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล       วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่วัดใต้โพธิ์ค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระครูปริยัติพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำผู้ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
          นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรม มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อขัดเกลากิเลศ อวิชชา เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา และความสันติสุขแก่ชีวิต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายหลักธรรมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา โดยมีพระเดชพระคุณพระครูปริยัติพุทธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ เป็นพระวิทยากรตลอดโครงการ
 
 
 ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล