3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องโปงลาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะและหารือในครั้งนี้ด้วย
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องโปงลาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับนายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือ กำหนดพื้นที่เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะและหารือในครั้งนี้ด้วย
  นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 กล่าวว่า คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๗ (กขป.7) ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข และสถานบันมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุน และร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคามและร้อยเอ็ด) ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้ จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอบ้านไผ่และอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายคือ อำเภอสหัสขันธ์
  นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อำเภอสหัสขันธ์ มีการดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชน ในรูปแบบตำบลจัดการสุขภาพ การดำเนินการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตร้าซาวด์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ทุกตำบล การจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งมี"ธรรมนูญสุขภาพตำบล" และออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีการชี้แจงการบังคับใช้ให้ชุมชนได้รับทราบ เฝ้าระวัง ดูแลจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ ด้านบุคคล สังคมและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ รวมถึงการจัดทำแหล่งกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล และมีการดำเนินการ การกำกับติดตามและประเมินผลโดยชุมชน โดยจะออกให้ความรู้เริ่มที่โรงเรียน
  สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2558 พบมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 15.3 % ปี 2559 ร้อยละ 15.6 % และในปี 2560 ร้อยละ 23.65 มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในปี 2543 – 2558 จาก จำนวน 2,793 ราย เสียชีวิตแล้ว 2,417 ราย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์