วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,200 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ค่ายลูกเสือบุรีพรมลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,200 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ค่ายลูกเสือบุรีพรมลักขโณ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ใหม่เสริมพื้นที่ป่าเดิม ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ยางนา พยุง และประดู่ จำนวน 3,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการสร้างนิเวศป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และเป็นการขยายพื้นที่ป่าเดิมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำหรือป่าฝนช่วยลดปัญหาภัยแล้งลงได้ส่วนหนึ่ง และยังช่วยดูดซับกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบมีความสดชื่น มีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์