กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะนักการตลาดจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีก และสนับสนุนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้เร็ว แต่ยังคงอัตลักษณ์และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
   ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีกหนองทึง อำเภอยางตลาด ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปได้สนับสนุนการตลาดของชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรม สินค้าประเภทอาหาร ที่มีศักยภาพในการผลิตและสามารถยกระดับเพื่อจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดและพร้อมที่จะพัฒนาเป็น SMEs เพื่อการส่งออก เช่น ผ้าไหมแพรวา เครื่องจักสาน ปลาร้าเพชรดํา ข้าวและสินค้าแปรรูปอื่นๆ ก็ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักการตลาดเพื่อทำให้สินค้าสามารถขายได้เร็ว มีมาตรฐาน
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบปะนักการตลาดจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีก และสนับสนุนด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้เร็ว แต่ยังคงอัตลักษณ์และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
   ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ผู้แทนจากกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างตลาดค้าส่งค้าปลีกหนองทึง อำเภอยางตลาด ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปได้สนับสนุนการตลาดของชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรม สินค้าประเภทอาหาร ที่มีศักยภาพในการผลิตและสามารถยกระดับเพื่อจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดและพร้อมที่จะพัฒนาเป็น SMEs เพื่อการส่งออก เช่น ผ้าไหมแพรวา เครื่องจักสาน ปลาร้าเพชรดํา ข้าวและสินค้าแปรรูปอื่นๆ ก็ยังได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนักการตลาดเพื่อทำให้สินค้าสามารถขายได้เร็ว มีมาตรฐาน
   นางสาวณฐมน ตัณฑ์เกยูร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด กล่าวว่า ในการผลิตสินค้าจากชุมชนเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามยุคสมัย เน้นการใช้โทนสี มีการจัดวางที่ลงตัว เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยสินค้าไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ยังเน้นอัตลักษณ์เรื่องราวของความเป็นพื้นถิ่นเดิมเชื่อว่าหากมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการตลาด จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
   ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปยังได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุมชนวัฒนธรรมบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ กลุ่มผู้ผลิตไข่นอกคอก อำเภอยางตลาด และ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอฆ้องชัย พร้อมหารือแนวทางในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขยายช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์