แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (หนังสือที่ กส 0017.5/ว3461 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

พิมพ์