A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวันส่งน้ำ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562 โดยให้ผู้ใช้น้ำเร่งทำความสะอาดคู คลอง ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน พร้อมเตรียมแผนปรับปรุงทั้งระบบแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในระยะยาว
      (21 มิ.ย.62) ในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation:JMC) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการชลประทาน พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำเหนือเขื่อน-ใต้เขื่อนลำปาว และเขตลุ่มแม่น้ำลำปาว แม่น้ำชี จำนวนกว่า 200 คนร่วมประชุม
     โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดวันส่งน้ำ 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 30 ตุลาคม 2562 โดยให้ผู้ใช้น้ำเร่งทำความสะอาดคู คลอง ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน พร้อมเตรียมแผนปรับปรุงทั้งระบบแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในระยะยาว
      (21 มิ.ย.62) ในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation:JMC) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการชลประทาน พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำเหนือเขื่อน-ใต้เขื่อนลำปาว และเขตลุ่มแม่น้ำลำปาว แม่น้ำชี จำนวนกว่า 200 คนร่วมประชุม
      นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การที่จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหน้าแล้งที่ผ่านมา อาจมีปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชผลและบ่อกุ้งได้รับความเสียหาย ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) จึงเป็นการรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ที่จะได้มีส่วนร่วมในการหาข้อตกลงการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้น้ำและเกษตรกร
      ขณะที่ตัวแทนผู้ใช้น้ำ กล่าวว่า ประสบปัญหาฤดูการทำนาปรังที่ผ่านมาเกิดการขาดแคลนน้ำอย่างมาก การส่งน้ำของระบบชลประทานไปไม่ถึง เนื่องจากพื้นที่ทำนาอยู่ปลายน้ำ ไม่สามารถดึงน้ำมาใช้ได้ ต้นเหตุเกิดจากตรงจุดนั้นคลองส่งน้ำเริ่มบีบเป็นคอขวด แล้วเป็นเนินขึ้นไปอีกประมาณ 60 เซ็น และยังแบ่งแยกออกเป็นคลองซอยอีก จึงไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเกษตรกรทั่วไปได้ จึงอยากร้องขอทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงนาแล้ง ซึ่งจะทำให้การเกษตรและผลผลิตดีขึ้นถ้ามีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
      ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว มีปริมาณ 597.50 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30.18 ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้ กรมชลประทานได้มีมาตรการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ให้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง บริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน พร้อมเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกัก ทั้งนี้ ได้กำหนดวันส่งน้ำ ฤดูฝน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และ สิ้นสุด 30 ตุลาคม2562 โดยให้ผู้ใช้น้ำเร่งทำความสะอาดคู คลอง ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือประชาชน ใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน พร้อมเตรียมแผนปรับปรุงทั้งระบบแก้ปัญหาให้ผู้ใช้น้ำในระยะยาว
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล