เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความให้กับลูกศิษย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ โดยมีนายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนจากส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วม โดยภายในงานคณะครู อาจารย์ ผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นผู้สืบสานศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย การมอบรางวัลรัตนมณีศรีนาฏศิลป์ เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ส่วนพิธีไหว้ครูนั้นแบ่งออกเป็น 3 พิธี คือ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้ยึดถือรูปแบบตามจารีต ประเพณี เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ยึดปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่ช้านาน
     เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่หอศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความให้กับลูกศิษย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ โดยมีนายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนจากส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วม โดยภายในงานคณะครู อาจารย์ ผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นผู้สืบสานศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย การมอบรางวัลรัตนมณีศรีนาฏศิลป์ เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ส่วนพิธีไหว้ครูนั้นแบ่งออกเป็น 3 พิธี คือ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้ยึดถือรูปแบบตามจารีต ประเพณี เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ยึดปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่ช้านาน
     นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับพิธีการไหว้ครูนั้น เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้นำนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์ผู้มีประคุณที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เมื่อปฏิบัติแล้วจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อภูมิปัญญาของครู ผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ตลอดจนเป็นการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอีกด้วย
ทีมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล