ม.กาฬสินธุ์ MOU จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ MOU จัดการเรียนการสอนบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานกับวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ และบริษัทเฮือนกาฬสินธุ์ 1993 จำกัด ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ใช้ประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    (19 มิถุนายน 2562) ที่เฮือนกาฬสินธุ์ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) ระหว่าง รองศาสตราจรย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ และนายโชฎึก คงสมของ บริษัท เฮือนกาฬสินธุ์ ๑๙๙๓ จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกฝน การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอน ในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา หน่วยงานที่ร่วมลงนามครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประสานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ ฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ตลอดจนทันต่อความต้องการของการพัฒนาองค์กรและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
     ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเรียนไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน ต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้จากชีวิตการทำงานอย่างแท้จริงจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า ตลอดจนการพัฒนาในการเรียนรู้งาน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งถือเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน ควบคู่กับประสบการณ์จริง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการเรียน การสอน ให้กับนักศึกษาด้วย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

พิมพ์ อีเมล