A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิดประชาชนและเครือข่ายให้มีสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมระดมความคิดเห็น "ปรับฐานความคิดแก้ทุจริตด้วย โมเดล STRONG” โดยมีเครือข่าย คือ อสม. ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสภาเกษตรกร จาก 9 อำเภอ รวม 250 คนเข้าร่วม      วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิดประชาชนและเครือข่ายให้มีสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมระดมความคิดเห็น "ปรับฐานความคิดแก้ทุจริตด้วย โมเดล STRONG” โดยมีเครือข่าย คือ อสม. ตัวแทนชุมชน ตัวแทนสภาเกษตรกร จาก 9 อำเภอ รวม 250 คนเข้าร่วม
     นายชาญชัย คงทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปขยายผลต่อในหมู่บ้าน /ชุมชนของตนเอง ซึ่งการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 250 คน มีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้ความรู้เรื่อง "การปรับฐานความคิดแก้ทุจริตด้วย โมเดล STRONG” จิตพอเพียงต้านทุจริต, แบ่งกลุ่มระดมความคิด และการนำเสนอผลการระดมปรับฐานความคิดด้วย โมเดล STRONG ของแต่ละกลุ่ม

พิมพ์ อีเมล