A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   คณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญาเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย) อย่างเนืองแน่น
     วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญาเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่เมรุชั่วคราว วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.7) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ได้มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.26 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 หลังจากเดินทางเข้ารักษาอาการอาพาธเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการของโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และไตวาย
     วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพปัญญาเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่เมรุชั่วคราว วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.7) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ได้มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.26 น.วันที่ 7 มีนาคม 2562 หลังจากเดินทางเข้ารักษาอาการอาพาธเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยอาการของโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และไตวาย
     ประวัติพอสังเขป พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต ป.ธ.7) มีนามเดิมว่า ปราชญ์ ญาณผาด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนหก ปีวอก ตรงกับ วันที่ 14 พฤษภาคม 2487 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายกอง และนางเหลียม ญาณผาด เมื่ออายุได้ 12 ปี วันที่ 10 พฤษภาคม 2499 ได้เข้าพิธีบรรพชา ที่ วัดวิเศษไชยาราม ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พระธรรมวงศาจารย์ (สุข สุขโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะดำรงตำแหน่ง ที่ พระครูสุขุมวาทวรคุณ วัดกลาง พระอารามหลวง เมื่ออายุได้ 21 ปี วันที่ 12 มิถุนายน 2509 ได้เข้าพิธีอุปสมบท ที่ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะดำรงตำแหน่ง ที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
    วิทยาฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.7, พธ.ม(กิตติมศักดิ์), สำเร็จจูฬอาภิธรรมิกะ-โท สมณศักดิ์ พ.ศ.2539-2546 เป็น พระวิเชียรกวี พ.ศ.2547-2553 เป็น พระราชปรีชามุนี พ.ศ.2554-2562 เป็น พระเทพปัญญาเมธี งานปกครอง พ.ศ.2531-2542 ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2543-2562 ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายมหานิกาย พ.ศ.2555-2562 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล