ผู้แทน อ.ก.พ.ร. ลงพื้นที่ประเมินกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล เข้าเกณฑ์ระดับดีเด่น รางว้ลเลิศรัฐ

   วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน จากนางสาวอรพินท์ สพโชคชัย อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(อ.ก.พ.ร.)และคณะ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล สมัครรางวัลเลิศรัฐ ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ( Effective Change)ซึ่งในรอบที่ 1อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น จึงเป็นที่มาของการลงพื้นที่ประเมินในรอบที่ 2 โดยมีจังหวัดที่ผ่านการประเมินรอบนี้ จำนวน 2 จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลงานกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจังหวัดสตูล ส่งผลงานการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้อุทยานธรณีสตูลอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก นอกจากนี้ ยังมีผลงานในระดับกระทรวงอีก 6 ผลงาน ซึ่งศูนย์โฮมสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็เข้ารอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน

พิมพ์ อีเมล