A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 13 มิถุนายน 2562) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศอ.จอส.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ที่มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการจิตอาสา ซึ่งที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาระดับตำบลและหมู่บ้าน การจัดทำ Hall of Fame หอเกียรติคุณจิตอาสา 904 ประจำส่วนราชการ การจัดทำถังดักไขมัน และแผนพัฒนาของจิตอาสาด้านสาธารณสุข จิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน กระตุ้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยไม่ต้องกำหนดเป็นพิธีการ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ    วันที่ 13 มิถุนายน 2562) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศอ.จอส.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 ที่มีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการจิตอาสา ซึ่งที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาระดับตำบลและหมู่บ้าน การจัดทำ Hall of Fame หอเกียรติคุณจิตอาสา 904 ประจำส่วนราชการ การจัดทำถังดักไขมัน และแผนพัฒนาของจิตอาสาด้านสาธารณสุข จิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน กระตุ้นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน โดยไม่ต้องกำหนดเป็นพิธีการ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
   ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 12 ตั้งแต่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง เขตรอยต่อระหว่างตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กับอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รวมระยะทาง 104.5 กิโลเมตร ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกอำเภอ ทุกส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ทั้งกำลังพลหลักและสนับสนุน มีขอบเขตแบ่งงาน 100 คน/1 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะใช้กำลังพลทั้งหมด จำนวน 13,902 คน
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล