จ.กาฬสินธุ์ สร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด

    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี ศูนย์ศึกษาลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ครอบครับมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวตนเองแล้วนำสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับเปลี่ยนครอบครัวให้ดีขึ้น และเพื่อให้บุคคลในครอบครัวและผู้กระทำผิดได้ใช้เวลาทำกิกจรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจระบบงานคุมประพฤติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์คือการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม จากสถิติคดี ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีผู้กระทำผิดคดียาเสพติดทั้งสิ้น 969 คดี คิดเป็นร้อยละ้ 62.84 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดโครงการสานสายใย ครอบครัวไทยอบอุ่น ขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน ประกอบด้วย ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ จำนวน 60 คน และผู้ปกครอง จำนวน 60 คน
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล