งานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ เจ้าหน้าที่ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน ด้านต่างๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

พิมพ์ อีเมล