จ.กาฬสินธุ์ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

    วันที่ 31 พ.ค. 2562 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่หน่วยบริการใน พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผู้แทนนายอำเภอ 18 อำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนคนพิการทั่วไปทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 350 คน
    การอบรมในครั้งนี้เน้นการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และการบรรยาย เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการซักซ้อม ทำความเข้าใจในการบันทึกแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตาม ภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่หน่วยบริการในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล