จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบัน พระมหากษัตริย์

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธ ศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบัน พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 239 ศูนย์ ร่วมกันจัดขึ้นที่วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวมพลังศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริม สืบสานงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อันแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบัน พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ และการจัดเสวนาแนวทางการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล