สถานประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

          วันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ การที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำ กว่า 10 คน ได้ตระหนักในปัญหายาเสพติด พร้อมขอความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีเจ้าของสถานประกอบการ ลูกจ้าง และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 270 คน เข้าร่วมโครงการ
          นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 2,854 แห่ง เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จำนวน 2,471 แห่ง ซึ่งกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการที่มีลูกจ้างตำกว่า 10 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามยุทธการ "ฟ้าแดดสงยาง" จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดร่วมกัน
          โดยอาศัยอาสาสมัครแรงงานในการนำความรู้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ช่วยกันให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ขอนแก่น  ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ เรียนรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน และกำหนดแนวทางในการปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิมพ์ อีเมล