สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     (28 พ.ค.62) วันนี้เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังวัดวังคำ บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิต โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวัดวังคำ พร้อมเบิกตัวผู้ถวายเงิน สมทบทุนบำรุงวัดวังคำ จำนวน 8 ราย เบิกตัวผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน 61 ราย พระครูสังวรสมาธิวัตร (จรัญ ขันติปาโล) เจ้าอาวาสวัดวังคำ ถวายของที่ระลึก และทรงปลูกต้นกันเกรา
   วัดวังคำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาวี ตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับแนวเทือกเขาภูพาน ใกล้อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนานามว่า "วัดวังคำ" สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกายเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเขตวิสุงคามสีมาแก่วัดวังคำเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถวัดวังคำ ภายในยังมีถาวรวัตถุที่สำคัญโดยมีอุโบสถหรือสิมแบบศิลปะล้านช้าง
    เวลา 12.52 น.เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านนาอุดม ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ทรงเปิดป้าย โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกราบบังคมทูล รายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์เป็นโรงเรียมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ต่อมาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที และปี พ.ศ. 2560 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 121 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คน มีนายสมเกียรติ คุ้มนายอ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบอย่างและรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2561
    โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา นิทรรศการด้านสหกรณ์โรงเรียน นิทรรศการด้านการเกษตร ชลประทาน พร้อม ทอดพระเนตรการแสดงเป่าแคนเพลงนารีรัตนา จากนั้น ทรงปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 65 ตัว และทรงปลูกต้นขนุน
    เวลา 15.03 น. เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดนิทรรศการครบรอบ 10 ปีพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูลรายงาน
    นิทรรศการครบรอบ 10 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2562 โดยมีการจัดเต้นท์นิทรรศการพิเศษ 5 โซน ประกอบด้วยโซนที่ 1 นิทรรศการกว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร เล่าประวัติความเป็นมาผ่านสื่อวีดีทัศน์ บอกเล่าเรื่องราวแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์, โซนที่ 2 นิทรรศการไดโนเสาร์ไทย 9 สายพันธุ์ พร้อมจัดแสดงโมเดลไดโนเสาร์, โซนที่ 3 นิทรรศการไดโนเสาร์เอเชีย ครั้งแรกกับการปรากฏตัวของไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในเอเชียจากจีน และไดโนเสาร์นักล่าจากญี่ปุ่นไดโนเสาร์มีหงอนจากมองโกเลีย รวมทั้งนักล่ากลุ่มสไปโนซอรัสจากมาเลเซีย และ สปป.ลาว, โซนที่ 4 นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งเอเชีย รวบรวมฟอสซิลหายากและไม่เคยจัดแสดงที่ประเทศไทยมาก่อน เช่น ไดโนเสาร์มีขน ไข่ไดโนเสาร์จากจีน และสหภาพเมียนมา และโซนที่ 5 นิทรรศการพิพิธภัณฑ์สิรินธรในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาทางวิชาการ การบรรยายจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพชีวิน และการแสดงผลงานวิจัยสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อีกด้วย
    โอกาสนี้ ทรงรับฟังการบรรยายหัวข้อ การศึกษาบรรพชีวินวิทยาไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุคในประเทศไทยโดย Dr.Eric Buffetaut ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัยซาก ดึกดำบรรพ์ สัตว์มีกระดูกสันหลังมหายุคมีโซโซอิก นิทรรศการไดโนเสาร์สิรินธรน่าโคราชเอนซิสและนิทรรศการการสำรวจขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์แหล่งขุดค้นภูน้อย บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ งานฉลองครบรอบ 10 ปีพิพิธภัณฑ์สิรินธร"ความสำเร็จในทศวรรษแรกสู่ความร่วมมือในอนาคต" เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 09.30 น.- 16.30 น.ปิดให้บริการทุกวันจันทร์

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล