จ.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีสภาเด็กและเยาวชนขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่เสริมพลัง “พลเมืองคุณภาพ”

   จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเวทีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่เสริมพลัง "พลเมืองคุณภาพ” เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การมีบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและจังหวัดให้เป็นรูปธรรม มีจิตอาสาต่อสาธารณะ ชุมชน
    ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเวทีเวทีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่เสริมพลัง "พลเมืองคุณภาพ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้สภาเด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การมีบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและจังหวัดให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป ร่วมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยมีผู้แทนคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด พี่เลี้ยง (อปท.) และเจ้าหน้าที่ (พม) รวม 200 คน เข้าร่วม
    นายอดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเปิดเวทีสภาเด็กและเยาวชน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็ก เยาวชน ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน การเฝ้าระวังเตือนภัยวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกิจกรรมปลุกพลังเด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม
    ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอให้เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้ไปเป็นภูมิคุ้มกันต่อตนเองในการดำรงชีวิต รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อกันปัญหายาเสพติด มุ่งมั่นที่จะทำความดี มีจิตอาสาต่อสาธารณะ ชุมชน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด อันจะทำให้ชุมชนเข็มแข็ง ยั่งยืน
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

พิมพ์ อีเมล