จ.กาฬสินธุ์ จิตอาสา ทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

      วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาอำเภอหนองกุงศรี นายอำเภอหนองกุงศรี มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 50 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่บ้านนาสาร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ป้องกันและลดการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

พิมพ์ อีเมล