A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนนี้  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมรถบัส อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง จำนวน 10 คัน มีการตรวจร่างกาย ตรวจแอลกอฮอล์และหาสารเสพติด พนักงานขับรถทุกคัน อีกทั้งยังมีรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการและประสานงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย     วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยแถว ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 500 คน เจ้าหน้าที่อีก 30 คน ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกำหนดเดินทางในคืนนี้  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเตรียมรถบัส อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทาง จำนวน 10 คัน มีการตรวจร่างกาย ตรวจแอลกอฮอล์และหาสารเสพติด พนักงานขับรถทุกคัน อีกทั้งยังมีรถนำขบวนเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆ เพื่อบริการและประสานงานให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัย
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล