A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าภาพกองอุปสมบทเข้าร่วมพิธี โดยผู้ที่บรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จะไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตรที่มหาเถรสมาคมกำหนด ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะเวลา 15 วัน

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าภาพกองอุปสมบทเข้าร่วมพิธี โดยผู้ที่บรรพชาอุปสมบทครั้งนี้จะไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตรที่มหาเถรสมาคมกำหนด ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมระยะเวลา 15 วัน

พิมพ์ อีเมล