การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค (ที่ กส 0017.3/ว 2337 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

พิมพ์