คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2715/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562   (07 พ.ค. 2562)
(การมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

พิมพ์