- ขอเชิญเข้าประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส0017.3/ว 2194 ลว 25 เมษายน 2562)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2715/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562  

พิมพ์