A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายในบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7 ประเภทงาน ก่อนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทาน ให้จังหวัดละ 1,000 ชุด    วันที่ 8 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายในบริเวณวัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีประชาชนทยอยมาลงทะเบียน เพื่อสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ กันอย่างต่อเนื่อง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ พร้อมเลือกประเภทของงานตามความสามารถและความสมัครใจ 7 ประเภทงาน ก่อนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย บัตรจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้จัดส่งสิ่งของพระราชทาน ให้จังหวัดละ 1,000 ชุด 
   ในการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานการขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีกลุ่มย่อยอีก 7 กลุ่ม ประชาชนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสามาก่อน สามารถร่วมสมัครจิตอาสา 1,000 คนแรก และร่วมพิธีพระราชทานบัตรจิตอาสา หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันที่ 8 เมษายน ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2562 ขอความร่วมมือผู้ที่จะมาลงสมัครทะเบียนจิตอาสา แต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว ไม่สวมรองเท้าแตะ กระโปรงไม่สั้นเลยเข่า และงดสวมใส่กางเกงยีนส์

พิมพ์ อีเมล