จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

   วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ศาลาวัดป่าพุทธมงคล บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 230,695.50 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และร่วมสนับสนุนโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model   

   นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,790,484.69 บาท ฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์ ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้นำเงินกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน สนับสนุนตามโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 92 รายๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 110,400.-บาท ,ช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย จำนวน 3 ทุนๆ ละ 1,200.-บาท รวมเป็นเงิน 3,600.- บาท ,กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง มอบทุนให้เด็กในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 25 รายๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 30,000.-บาท

   สำหรับปี 2562 หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชนที่มีจิตศรัทธ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 230,695.50 บาท

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล