A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทมิตรผล ร่วมพัฒนานวัตกรรมใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
   ที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา partnership School project ของ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยาการและมีส่วนร่วม ในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
  ด้านศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ซึ่งโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึ่งเดิม โรงเรียนได้อยู่ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีกลุ่มบริษัทมิตรผลให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโดยเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสถานศึกษา ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะความคิดในเชิงภาคเอกชน จะเป็นประโยชน์ ทำให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ
 
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล