A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อสร้างเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้เกิดเชิงประจักษ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุมชนคุณธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 219 ชุมชน
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อสร้างเข้าใจกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้เกิดเชิงประจักษ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชุมชนคุณธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 219 ชุมชน
    นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีชุมชนคุณธรรมทั้งสิ้น 219 ชุมชน ตามระดับการประเมิน คือ ระดับชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 42 ชุมชน , ระดับชุมชนคุณธรรม จำนวน 42 ชุมชน , ระดับชุมชนส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 135 ชุมชน ซึ่งการจัดสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ และเพื่อให้ชุมชนคุณธรรมทั้ง 129 ชุมชน มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม การประเมินชุมชนคุณธรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล