A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

       ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  (Prawa  Kalasin  Thai  Silk)  หมายถึง  ผ้าไหมที่ทอประดิษฐ์ลวดลายด้วยการขิดและการจก  ใช้เส้นไหมตีเกลียวเป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง  รวมทั้งมีเส้นไหมเพิ่มพิเศษในการทำให้เกิดลวดลายตามกรรมวิธีที่ประณีตของชาวผู้ไทยที่เป็นมรดกทางหัตกรรมที่ถ่ายทอดสืบกันมา

       สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  (Geographical  Indications)  หมายถึง  ชื่อสัญลักษณ์  หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์  และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  ชื่อเสียง  หรือคุณลักษณะเฉพาะทางแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว

      ผ้าไหมแพรวา  มีขอบเขตการผลิตอยู่ในพื้นที่อำเภอคำม่วง  อำเภอสหัสขันธ์   อำเภอสมเด็จ  และอำเภอสามชัย  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยบรรพบุรุษของชาวผู้ไทยได้ถ่ายทอดมรดกทางหัตถกรรมให้ชาวผู้ไทยใช้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแพรวา   สามารถทอประดิษฐ์ลวดลายตามกรรมวิธีที่ประณีต  ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  นับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  ชื่อเสียง  และคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากผ้าไหมแพรวาในท้องถิ่นอื่น  ซึ่งมีลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  พ.ศ. 2546

        จังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหล่งผลิตผ้าไหมแพรวาข้างต้น  มีสิทธิที่จะนำสินค้าผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  โดยวันที่  16  พฤษภาคม  2550  ได้ยื่นขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์   และได้รับประกาศให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์”  วันที่  24  ตุลาคม  2550  ทะเบียนเลขที่  สช  50100021  สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วจะได้รับการคุ้มครองตลอดไป  โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีการเพิกถอนทะเบียน

       การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายหลังการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์”  เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์    โดยสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าผ้าไหมแพรววาต้องขอขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว

      ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ต้องติดฉลากสินค้าและเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และต้องบรรจุสินค้าลงในถุงพลาสติกก่อนนำไปบรรจุลงในกล่องเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 

แหล่งที่มา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล