- สรุปผลการประชุมมอบนโยบายฯ

- ภาพฉาย (Power Point Presentation) การมอบนโยบายฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พิมพ์