A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่กับคนปกติได้อย่างมีความสุข
   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจากอำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 137 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ได้รับทุนการศึกษา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่กับคนปกติได้อย่างมีความสุข
   นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน ด้วยความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

พิมพ์ อีเมล