วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 750 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

   วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 750 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบัน เราคนไทยทุกคนต่างสำนึกและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ จะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณความดี และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ รักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับประเทศไทย และคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

 

พิมพ์