A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจวัดควันดำ รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ความสำคัญต่อนโยบายเร่งด่วน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐบาล จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง (ตรวจควันดำ) สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจวัดควันดำ รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ความสำคัญต่อนโยบายเร่งด่วน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของรัฐบาล จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างต้นแบบให้ประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง (ตรวจควันดำ) สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในงานราชการ และรถยนต์ของบุคลากร ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 45 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตามนโยบายของรัฐบาล
นายกฤษฏา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ซึ่งในปัจจุบันบันปัญหาของฝุ่นละออง มีค่าเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ ขอนแก่น เป็นต้น และปัญหาส่วนหนึ่งรถที่มีควันดำเกินค่าที่กำหนด ซึ่งวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้จัดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อลดค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานของฝุ่นละอองจากรถยนต์ โดยเฉพาะรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล และให้ทางส่วนราชการที่เป็นเจ้าของรถนำรถมาตรวจที่ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในการตรวจครั้งนี้รถคันใดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะให้ส่วนราชการนั้นไปปรับปรุงแก้ไข ให้ค่าควันดำนั้นไม่เกินเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด
 
ทางด้าน พ.ต.ต. ธีรวัฒน์ โรจนศักดิ์ภักดี สว.จร. สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่าหรับรถของประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่รถขนส่งหรือขนส่งสาธารณะ ถ้ามีควันดำเกินค่าที่กำหนดก็จะมีค่าปรับตาม พรบ.จราจรทางบก ไม่เกิน 500 บาท สำหรับผลจากการตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ในราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องควันดำที่เกินค่ามาตรฐาน (45 เปอร์เซ็นต์) ผลการตรวจจึงเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากว่ารถของส่วนราชการต่าง ๆ มีการดูแลบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งาน และยังได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนเป็นอย่างดี
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล