A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ได้ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายไปแล้ว 3,292 ครัวเรือน การยกระดับรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภูมิภาค ภายใต้แบรนด์ Kalasin Green Market ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและสินค้า OTOP ด้วยการยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์, ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โดยการปรับภาพลักษณ์และสร้างภาพจำของจังหวัดใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Kalasin, การพัฒนาภาคการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมการเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด 4,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากเป้าหมายร้อยละ 7 จากแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในปี 2562 นี้ยังคงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ได้ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายไปแล้ว 3,292 ครัวเรือน การยกระดับรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภูมิภาค ภายใต้แบรนด์ Kalasin Green Market ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและสินค้า OTOP ด้วยการยกระดับคุณภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์, ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม โดยการปรับภาพลักษณ์และสร้างภาพจำของจังหวัดใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Kalasin, การพัฒนาภาคการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมการเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งผลดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 สามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด 4,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากเป้าหมายร้อยละ 7 จากแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Happines Model: คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในปี 2562 นี้ยังคงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล