A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2562 จำนวน 60 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2 และ 3 จำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 27 โรงเรียน
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โรงเรียนปลอดขยะ หรือ Zero Waste School โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2562 จำนวน 60 โรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 2 และ 3 จำนวน 33 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 27 โรงเรียน
    นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า กิจกรรมสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงเรียนที่ทำกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาคือ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ และระดับประถมศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
     นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า เรื่องของขยะนับวันที่จะเป็นปัญหาของชาติ และไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะดำเนินการจัดการขยะ การสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่ต้นทางขยะตามชุมชน ตามโรงเรียน ต้องมีการคัดแยกว่าขยะใดที่จะนำไปใช้ด้านใด เช่น เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ควรนำไปทำปุ๋ยหมัก ขยะพาสติกควรนำไปรีไซเคิล ขยะอิเลคทรอนิค ขยะพิษควรนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นต้น ฉะนั้นขอให้โรงเรียนได้ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อชุมชน โรงเรียน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล