A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เขตละ 50 คน รวม 250 คน
   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุม 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามโครงการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เขตละ 50 คน รวม 250 คน
   นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ว่าที่ผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง สร้างการยอมรับผลการเลือกตั้งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี เป็นมิตรที่ดีต่อกัน หาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม
 
ส่วนความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ นายสุทธิชัย บุญเรือง ได้กล่าวว่า มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับตอบข้อซักถามต่าง เป็นที่เรียบร้อย แลได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความสงบ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่ผู้สมัครและผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์ อีเมล