(วันที่ 25 มกราคม 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. หรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. คือ กองทุนการออมเพื่อบำนาญที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชรา เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครสมาชิก กอช.
    (วันที่ 25 มกราคม 2562) จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส. , ธอส. หรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
    นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. คือ กองทุนการออมเพื่อบำนาญที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้มีการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยชรา เช่น เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ขับรถรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมสมัครสมาชิก กอช.
     โดยผู้มีสิทธิสมัครมีคุณสมบัติ คือ อายุ 15-60 ปี สัญชาติไทย มีอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง นักเรียน นักศึกษา ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ยกเว้น ม.40 (1) สามารถสมัคร กอช. ได้ ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วิธีการออม ส่งเงินออมแต่ละครั้งขั้นต่ำ 50 บาท ยอดเงินออมที่ส่งแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ร่วมกันทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.) ต้องไม่เกิน 13,200.-บาท ในระหว่างปีมีสิทธิส่งเงินออมได้ไม่เกิน 12 ครั้ง มีสิทธิออมถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หลังจากนั้นสมาชิกจะเริ่มได้รับเงินคืนจาก กอช. โดยสามารถสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. หรือที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811662 ในวัน เวลา ราชการ
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์