A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao
   วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งวันคนพิการสากลในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ "เสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leave no one behind) โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 700 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ การอ่านสารวันคนพิการสากล การมอบโล่ เกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ และหน่วยงานสนับสนุนด้านคนพิการ นิทรรศการแสดงผลงานคนพิการ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการและการแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ    วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ซึ่งวันคนพิการสากลในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ "เสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leave no one behind) โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 700 คน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ การอ่านสารวันคนพิการสากล การมอบโล่ เกียรติบัตรคนพิการต้นแบบ และหน่วยงานสนับสนุนด้านคนพิการ นิทรรศการแสดงผลงานคนพิการ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คนพิการและการแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล